အိမ်ပို့ဝန်ဆောင်မှု

 

အခမဲ့ အိမ်ပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု

Dermalogica Myanmar သည် ၁၀၀,၀၀၀MKK  နှင့်အထက်တန်ဖိုးရှိသောအွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းတွင်အခမဲ့အိမ်ဖြည့်သည်။

Delivery Charges

For any orders worth below 100,000MMK, there is a delivery charge of around 3,000MMK.

How long will it take for us to deliver your purchased products? 

We strive to deliver your purchased products in shortest time possible. All orders are in process as soon as the transaction is confirmed.

All orders will deliver by our dedicated courier service, Monday – Friday, excluding weekend and public holidays during the working hours.

 

Delivery Process and lead time

1. Delivery will take up to 3-6 business days from date of purchase.

2. Orders placed on Friday after 12PM and over the weekend will be processed on Monday and will be delivered out from Tuesday onwards and subject to 4-7 business days delivery.

3. Delivery is not available for addresses with P.O. Boxes.

 

Order tracking and delivery status

1. In rare cases, there may be unexpected service delay such as severe weather, natural disasters, transport accident, unscheduled events, and etc.

Please contact our customer service by info@dermalogica-mm.com (or)

Phone : +959 455020799

Monday to Friday (excluding Public Holidays)

Time : 10.00am – 5.00pm to reach our customer service for assistance.

Multiple address delivery

We are currently only able to deliver to one delivery address per order. If you'd like to deliver to multiple addresses, please place a separate order for each unique address.

 

Do you ship internationally?

We currently ship within Myanmar only.

မြန်မာ